​4 สินค้าเศรษฐกิจสำคัญภาคตะวันออก สับปะรด-ปาล์มน้ำมัน เพิ่มขึ้น ส่วนข้าว-ยาง พื้นที่ปลูกลดลง

28 มิถุนายน 2562

4 สินค้าเศรษฐกิจสำคัญภาคตะวันออก
สับปะรด-ปาล์มน้ำมัน เพิ่มขึ้น ส่วนข้าว-ยาง พื้นที่ปลูกลดลง

               นายสุชัย กิตตินันทะศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 จังหวัดชลบุรี (สศท.6) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ผลการประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านพืชภาคตะวันออก 4 สินค้า ได้ให้ความเห็นชอบรับรองข้อมูล ดังนี้
 
               ข้าวนาปีภาคตะวันออก ปีเพาะปลูก 2561/62 รวม 9 จังหวัด (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ) มีเนื้อที่เพาะปลูก 2,227,121 ไร่ ลดลงจากปี 2560/61 ร้อยละ 0.66 เนื่องจากนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ต้องการลดพื้นที่ปลูกข้าวในพื้นที่นาไม่เหมาะสม และเกษตรกรส่วนหนึ่งที่มีพื้นที่เป็นนาดอนปรับเปลี่ยนปลูกพืชอื่นทดแทน
 
               สับปะรด ภาคตะวันออกปี 2561 รวม 5 จังหวัด (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด และฉะเชิงเทรา) มีเนื้อที่เพาะปลูก 76,715 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 2.19 เนื้อที่เก็บเกี่ยว 75,213 ไร่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.50 เนื่องจากราคาสับปะรดที่สูงจากปี 2559 ต่อเนื่องถึงต้นปี 2560 ทำให้เกษตรกรปลูกเพิ่มขึ้น
 
               ยางพารา ภาคตะวันออก ปี 2561 รวม 8 จังหวัด (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว ปราจีนบุรี นครนายก และฉะเชิงเทรา) มีเนื้อที่ยืนต้น 2,070,491 ไร่ ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 1.37 เนื่องจากราคายางพาราตกต่ำเกษตรกรปรับเปลี่ยนปลูกไม้ผล และปลูกพืชอื่นที่ให้ผลตอบแทนดีกว่า เนื้อที่กรีดได้ 1,824,403 ไร่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ผลผลิตต่อไร่เฉลี่ย 212 กิโลกรัม เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.42
 
               ปาล์มน้ำมัน ภาคตะวันออก ปี 2561 รวม 9 จังหวัด (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ) เนื้อที่ยืนต้น 320,745 ไร่ เพิ่มขึ้นจาก ปี 2560 ร้อยละ 0.77 เนื้อที่ให้ผล 303,556 ไร่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.95 ผลผลิตต่อไร่เฉลี่ย 2,536 กิโลกรัม เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.71 ผลผลิตรวม 769,827 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.77
 
               ทั้งนี้ คณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านพืชภาคตะวันออก จะนำข้อมูลเสนอต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูล ด้านการเกษตรด้านพืชเพื่อเป็นข้อมูลระดับประเทศต่อไป