บริการ

ดาวน์โหลด : แบบฟอร์ม

 • แบบฟอร์มและระบบออนไลน์

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน/พิจารณางานของสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI

 • ระยะเวลาการปฏิบัติงาน/พิจารณางานของสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI

ขอใช้บริการที่ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 ผ่านระบบ Online

 • Link และขั้นตอนการสมัครขอใช้บริการ ระบบ Online

ขอใช้บริการที่ ศทภ.4

 • ยื่นขอใช้บริการที่ ศทภ.4 (Online)

กฎหมาย ระเบียบ และประกาศ

 • ประกาศ กกท. ที่ ส. 4/2563 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 2/2557 ประกาศ ณ 29 กรกฎาคม 2563
 • คำชี้แจงสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ฉบับลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
 • คำสั่ง กกท. ที่ 1/2563 เรื่อง การมอบอำนาจให้สำนักงานพิจารณาให้สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติม สั่ง ณ 14 พฤษภาคม 2563
 • ประกาศ กกท. ที่ 8/2563 เรื่อง การให้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒนา ประกาศ ณ 14 พฤษภาคม 2563
 • ประกาศ กกท. ที่ 7/2563 เรื่อง มาตรการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมทางการแพทย์ ประกาศ ณ 14 พฤษภาคม 2563
 • ประกาศ กกท. ที่ 6/2563 เรื่อง การปรับปรุงมาตรการส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจฐานราก ประกาศ ณ 14 พฤษภาคม 2563
 • ประกาศ กกท. ที่ ส.3/2563 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริม การลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 2/2557 ประกาศ ณ 14 พฤษภาคม 2563
 • ประกาศ สกท. ที่ ป.4/2563 เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกาศ ณ 12 พฤษภาคม 2563
 • ประกาศ สกท. ที่ ป.3/2563 เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการยื่นคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ประกาศ ณ 25 มีนาคม 2563 หมายเหตุ: อนุสนธิประกาศ สกท. ที่ ป. 4/2544 ลว. 3 ก.ค. 44
 • คำชี้แจง ฉบับลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 เรื่อง การส่งเสริมการลงทุนในกิจการประเภท 7.36 กิจการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ส.2/2563
 • คำชี้แจง ฉบับลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 เรื่อง มาตรการกระตุ้นการลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 3/2563
 • ประกาศ กกท. ที่ ส. 2/2563 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 2/2557 ประกาศ ณ 11 มีนาคม 2563 หมายเหตุ: อนุสนธิประกาศ ที่ 2/2557 ลว. 3 ธ.ค. 57
 • ประกาศ กกท. ที่ 5/2563 เรื่อง มาตรการส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจฐานราก ประกาศ ณ 11 มีนาคม 2563 หมายเหตุ: อนุสนธิประกาศ ที่ 2/2557 ลว. 3 ธ.ค. 57
 • ประกาศ กกท. ที่ 4/2563 เรื่อง มาตรการส่งเสริมการลงทุนสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ประกาศ ณ 11 มีนาคม 2563
 • ประกาศ กกท. ที่ 3/2563 เรื่อง มาตรการกระตุ้นการลงทุน ประกาศ ณ 11 มีนาคม 2563 หมายเหตุ: อนุสนธิประกาศ ที่ 2/2557 ลว. 3 ธ.ค. 57
 • ประกาศ สกท. ที่ ป.2/2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติตำแหน่งคนต่างด้าว การบรรจุคนต่างด้าวในตำแหน่งที่ได้รับอนุมัติ และการขยายระยะเวลาตำแหน่งและตัวบุคคล ตามมาตรา 25 และมาตรา 26 ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
 • ประกาศ สกท. ที่ ป.1/2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ทั้งคัน (CBU) โดยได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าเพื่อทดลองตลาด สำหรับกิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ (Battery Electric Vehicle - BEV) ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม 2563 หมายเหตุ: อนุสนธิประก
 • ประกาศ กกท. ที่ ส.1/2563 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 2/2557 ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม 2563 หมายเหตุ: อนุสนธิประกาศ กกท. ที่ 2/2557
 • ประกาศ กกท. ที่ 2/2563 เรื่อง มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม 2563 หมายเหตุ: อนุสนธิประกาศ กกท. ที่ 2/2557
 • ประกาศ กกท. ที่ 1/2563 เรื่อง การขยายเวลามาตรการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม 2563
 • ประกาศ สกท. ที่ ป.9/2562 เรื่อง วิธีปฏิบัติสำหรับระบบงานส่งเสริมการลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Investment Promotion) ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2562 หมายเหตุ: อนุสนธิประกาศ สกท. ที่ ป.8/2562 ลว. 26 ธ.ค. 62
 • ประกาศ สกท. ที่ ป.8/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้บริการระบบงานส่งเสริมการลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Investment Promotion) ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2562
 • ประกาศ กกท. ที่ ส.4/2562 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 2/2557 ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2562 หมายเหตุ: อนุสนธิประกาศ กกท. ที่ 2/2557 ลว. 3 ธ.ค. 57
 • ประกาศ กกท. ที่ ส.3/2562 เรื่อง การให้การส่งเสริมกิจการสถานีบริการอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานพาหนะไฟฟ้า ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2562
 • ประกาศ กกท. ที่ 8/2562 เรื่อง การกำหนดพื้นที่เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ส่วนขยาย ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2562 หมายเหตุ: อนุสนธิประกาศ กกท. ที่ 6/2559 ลว. 11 เม.ย. 59
 • คำชี้แจง ฉบับลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง มาตรการเร่งรัดการลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 4/2562
 • คำชี้แจง ฉบับลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง แนวทางการแก้ไขโครงการและการเปิดดำเนนิการสำหรับโครงการที่ได้รับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตามมาตรการพิเศษเพื่อเร่งรัดการลงทุน
 • ประกาศ กกท. ที่ 7/2562 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมพื้นที่เขตส่งเสริมการลงทุนตามนโยบายส่งเสริมการลงทุนภายใต้โครงการเมืองต้นแบบเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2562 หมายเหตุ: อนุสนธิประกาศ กกท. ที่ 9/2559 ลว. 29 ก.ย. 59
 • ประกาศ กกท. ที่ 6/2562 เรื่อง มาตรการสนับสนุนการจัดตั้งสถาบันเพื่อพัฒนาบุคลากรทักษะสูงโดยภาคเอกชน ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2562 หมายเหตุ: อนุสนธิประกาศ ที่ 2/2557 ลว. 3 ธ.ค. 57
 • ประกาศ กกท. ที่ 5/2562 เรื่อง มาตรการสนับสนุนการฝึกอบรม ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2562 หมายเหตุ: อนุสนธิประกาศ กกท. ที่ 2/2557 ลว. 3 ธ.ค. 57 และ ประกาศ กกท. ที่ 2/2560 ลว. 14 มี.ค. 60
 • ประกาศ กกท. ที่ 4/2562 เรื่อง มาตรการเร่งรัดการลงทุน ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2562 หมายเหตุ: อนุสนธิประกาศ ที่ 2/2557 ลว. 3 ธ.ค. 57
 • ประกาศ กกท. ที่ 3/2562 เรื่อง การกำหนดอุทยานวิทยาศาสตร์เป็นเขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2562
 • ประกาศ กกท. ที่ 2/2562 เรื่อง การส่งเสริมการลงทุนกิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2562
 • ประกาศ กกท. ที่ 1/2562 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขเงินลงทุนขั้นต่ำสำหรับกิจการฐานความรู้ ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 256
 • คำชี้แจง ฉบับลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การขอรับการส่งเสริมตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจฐานราก ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 11/2561
 • ประกาศ สกท ที่ ป.6/2562 เรื่อง ยกเลิกการอนุญาตให้เข้าช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบวัตถุดิบที่สูญเสียจากการผลิต หรือไม่ได้คุณภาพ ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2562
 • ประกาศ สกท ที่ ป.5/2562 เรื่อง วิธีปฏิบัติในการขยายระยะเวลานำเข้าวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2562
 • คำชี้แจง ฉบับลงวันที่ 6 มีนาคม 2562 เรื่อง การขอรับการส่งเสริมกิจการผลิตหรือให้บริการระบบเกษตรสมัยใหม่ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ส.3/2560
 • ประกาศ สกท ที่ ป.1/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขออนุญาตถือกรรมสิทธิ์ที่ดินและใช้สิทธิและประโยชน์ที่ดิน (e-Land) ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562
 • ประกาศ กกท. ที่ ส.2/2562 เรื่อง การให้การส่งเสริมกิจการอุตสาหกรรมระบบราง ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
 • ประกาศ กกท. ที่ ส.1/2562 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมและปรับปรุงบัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 2/2557 ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
 • ประกาศ กกท. ที่ 12/2561 เรื่อง มาตรการส่งเสริมการลงทุนให้บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561
 • ประกาศ กกท. ที่ 11/2561 เรื่อง มาตรการส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจฐานราก ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561
 • ประกาศ กกท. ที่ ส.8/2561 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมและปรับปรุงบัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุนตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 2/2557 ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561
 • ประกาศ กกท. ที่ ส.7/2561 เรื่อง การให้การส่งเสริมกิจการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561
 • ประกาศ สกท. ที่ ป.13/2561 เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการยื่นขอรับรองคุณสมบัติสาหรับคนต่างด้าวที่ประสงค์จะยื่นขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ (Smart Visa) ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561
 • ประกาศ สกท. ที่ ป.12/2561 เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข สำหรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ (Smart Visa) ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561
 • ประกาศ กกท. ที่ 10/2561 เรื่อง มาตรการพิเศษเพื่อกระตุ้นการลงทุนในปีแห่งการลงทุน ประกาศ ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2561
 • ประกาศ กกท. ที่ ส.6/2561 เรื่อง การให้การส่งเสริมกิจการศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ ประกาศ ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2561
 • ประกาศ กกท. ที่ ง.1/2561 เรื่อง การงดให้การส่งเสริมการลงทุนในประเภทกิจการ 7.5 และประเภทกิจการ 7.6 ประกาศ ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2561
 • ประกาศ สกท. ที่ ป.11/2561 เรื่อง การอนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2561 (หมายเหตุ: ให้ยกเลิกประกาศ สกท. ที่ ป.1/2559 ลงวันที่ 29 เมษายน 2559)
 • คำชี้แจง ฉบับลงวันที่ 28 กันยายน 2561 เรื่อง มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ตามประกาศ กกท.ที่ 9/2560 (ยกเลิกคำชี้แจงสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ฉบับลงวันที่ 8 มกราคม 2561 และให้ใช้คำชี้แจงฉบับนี้แท
 • ประกาศ กกท.ที่ 9/2561 เรื่อง การกำหนดพื้นที่เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ส่วนขยาย ประกาศ ณ วันที่14 กันยายน 2561
 • ประกาศ กกท.ที่ 8/2561 เรื่อง การผ่อนผันหลักเกณฑ์ที่ตั้งสำหรับกิจการเป้าหมายในเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation หรือ EECi) ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 6/2561 ประกาศ ณ วันที่14 กันยายน 2561
 • ประกาศ สกท. ที่ ป.9/2561 เรื่อง วิธีปฏิบัติในการสั่งปล่อย ค้ำประกัน และตัดบัญชีวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (RMTS 2011) ประกาศ ณ วันที่ 3 กันยายน 2561 (หมายเหตุ: ให้ยกเลิกประกาศ สกท.ที่ ป.4/2558)
 • ประกาศ สกท.ที่ ป.8/2561 เรื่อง วิธีในการใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น เพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออก ประกาศ ณ วันที่ 3 กันยายน 2561 (หมายเหตุ: ให้ยกเลิกประกาศ สกท.ที่ ป.3/2556 และ ป.1/2557)
 • คำชี้แจง ฉบับลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าโครงการ (Merit-based Incentives) ด้านพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน ตามประกาศ กกท.ที่ 2/2557 (ยกเลิกคำชี้แจงสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ลงวันที่ 28 มกราคม 2558)
 • คำชี้แจง ฉบับลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การขอรับสิทธิและประโยชน์ตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
 • คำชี้แจง ฉบับลงวันที่ 19 เมษายน 2561 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (หมายเหตุ: เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติตามประกาศ กกท.ที่ 2/2561)
 • ประกาศ สกท.ที่ ป.6/2561 เรื่อง รายการเงินลงทุนค่าก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน 2561 (หมายเหตุ : อนุสนธิ ประกาศ สกท.ที่ ป.1/2545 ลงวันที่ 28 มกราคม 2545)
 • คำชี้แจงฉบับลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง การขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 10/2560 สำหรับกิจการในกลุ่ม B ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 2/2557 ที่มีการนำระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์มาใช้ในการผลิต
 • ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ป.5/2561 เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการยื่นขอรับรองคุณสมบัติสำหรับคนต่างด้าวที่ประสงค์จะยื่นขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ (Smart Visa) ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
 • ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ป.4/2561 เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข สำหรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ (Smart Visa) ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
 • คำสั่ง กกท.ที่ 2/2561 เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกฎหมาย สั่ง ณ วันที่ 31 มกราคม 2561
 • คำสั่ง กกท.ที่ 1/2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์ สั่ง ณ วันที่ 31 มกราคม 2561
 • ประกาศ กกท.ที่ ส.1/2561 เรื่อง การเพิ่มเติมบัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 2/2557 ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2561
 • ประกาศ กกท.ที่ 4/2561 เรื่อง การขยายเวลาและแก้ไขประกาศประเภทกิจการตามนโยบายส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2561
 • ประกาศ กกท.ที่ 3/2561 เรื่อง มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2561
 • ประกาศ กกท.ที่ 2/2561 เรื่อง มาตรการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2561
 • ประกาศ กกท.ที่ 1/2561 เรื่อง มาตรการส่งเสริมการลงทุนให้บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2561
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี/2561 ว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม 2561
 • คำชี้แจง ฉบับลงวันที่ 8 มกราคม 2561 เรื่อง มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 9/2560
 • คำชี้แจง ฉบับลงวันที่ 8 มกราคม 2561 เรื่อง มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา หรืออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 9/2560
 • คำชี้แจง ฉบับลงวันที่ 8 มกราคม 2561 เรื่อง การขอรับการส่งเสริมมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน หรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 9/2560
 • ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ป.3/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรายงานผลการดำเนินงานประจำปี และรายงานความคืบหน้าโครงการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Monitoring) ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม 2561
 • ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ป.2/2561 เรื่อง กำหนดแนวทางรายงานผลการดำเนินงานประจำปี ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม 2561
 • ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ป.1/2561 เรื่อง กำหนดแนวทางรายงานความคืบหน้าโครงการ ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม 2561
 • ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 10/2560 เรื่อง มาตรการให้ได้รับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติม ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 2/2557 ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2560
 • ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 9/2560 เรื่อง มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2560
 • ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ ส. 3 /2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมและปรับปรุงบัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 2/2557 ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2560
 • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ ป.3/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขออนุญาตนำคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน 2560

ระบบงานช่างฝีมือ

 • แนวปฏิบัติในการขอรับ User and Password ระบบงานช่างฝีมือ e-Expert system
 • หนังสือมอบอำนาจ
 • ข้อตกลงการขออนุญาตนำคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรตามมาตรา 25 และมาตรา 26