ข่าวจาก BOI

รอบรู้กับบีโอไอ 10 พฤษภาคม 2564

รอบรู้กับบีโอไอ คณะแพทย์ศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ร่วมมือกันพัฒนาแอปพลิเคชันใหม่ ที่ชื่อ “Sleepmore” ผู้ช่วยคัดกรองผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงต่อภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นเชิงรุก เป็นปัญหาใหญ่ของประชากรไทยวัยกลางคนมากถึง 11% โดยมักพบในเพศชาย และคนที่มีภาวะอ้วน ซึ่งแอปพลิเคชันนี้ช่วยให้ประสิทธิภาพการคัดกรองรวดเร็วถึง 93% ทำให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างทันท่วงที

ขอความอนุเคราะห์บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชนหรือหน่วยงานรัฐที่เคยมารับบริการหรือ มาติดต่อกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 05 พฤษภาคม 2564

ขอความอนุเคราะห์บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชนหรือหน่วยงานรัฐที่เคยมารับบริการหรือ มาติดต่อกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ทำการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment : (EIT) ****หมายเหตุ แนะนำให้ประเมินโดยใช้คอมพิวเตอร์ Desktop สำหรับผลการประเมินนั้นจะถูกส่งเข้าระบบ ITAS ของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยตรง การกรอกบัตรประชาชนเพื่อป้องกันการทำแบบประเมินซ้ำ ไม่ได้ทำการเก็บข้อมูลแต่อย่างใด

บีโอไอ อำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุน ในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 03 พฤษภาคม 2564

บีโอไอ อำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุน ในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ส่งจดหมาย/เอกสารทั่วไป ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการขอรับส่งเสริมฯ คลิก https://doc.boi.go.th/ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ผ่าน Line OpenChat: e-Submission คลิก https://bit.ly/38FRe4O เพื่อไม่พลาดการติดต่อ

BOI go Green ภายใต้แนวคิด BCG ประกอบด้วย เศรษฐกิจชีวภาพ (BioEconomy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) 26 เมษายน 2564

BOI go Green ภายใต้แนวคิด BCG ประกอบด้วย เศรษฐกิจชีวภาพ (BioEconomy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) โดยบีโอไอให้การส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมตามแนวคิด BCG แบบครบวงจรตั้งแต่เกษตรต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ โดยมี 55 กิจการย่อยตามแนวคิด BCG ที่สามารถยื่นของบีโอไอได้ **การยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนกลุ่ม BCG มีอัตราเพิ่มขึ้นทั้งมูลค่าและจำนวนโครงการ ปี 2563 มีมูลค่ารวม 114,876 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ซึ่งมีมูลค่า 98,006 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 17 และมีจำนวนโครงการ 494 โครงการ เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.8 จากปี 2562 ซึ่งมี 450 โครงการ

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ทำให้ธุรกิจจำเป็นต้องปรับตัว บีโอไอ จึงออก มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับอุตสาหกรรม และบริการของประเทศ 09 เมษายน 2564

นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการบีโอไอ กล่าวถึงการออกมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในฐานะประธานเปิดงานสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านระบบอัตโนมัติและระบบดิจิทัล” เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 โดยบีโอไอได้ออก 5 มาตรการย่อย ภายใต้มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ

บีโอไอชูหน่วย SMART Visa ดึงบุคลากรคุณภาพสูงเข้าไทย 09 เมษายน 2564

บีโอไอชูหน่วย SMART Visa ดึงบุคลากรคุณภาพสูงเข้าไทย สมาร์ทวีซ่า เป็นวีซ่าประเภทพิเศษที่ให้สิทธิพิเศษแก่ชาวต่างชาติที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทักษะสูงในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูง และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น 5 ประเภทของสมาร์ทวีซ่า สำหรับชาวต่างชาติ 5 กลุ่ม

หน้า 1 / 17