ข่าวจาก BOI

BOI เพิ่มสิทธิประโยชน์สําหรับการผลิต SEMICONDUCTOR ต้นน้ําเพื่อครอบคลุมห่วงโซ่อุปทานทั้งหมด 15 กันยายน 2564

BOI เพิ่มสิทธิประโยชน์สําหรับการผลิต SEMICONDUCTOR ต้นน้ําเพื่อครอบคลุมห่วงโซ่อุปทานทั้งหมด กลุ่มที่ 1 การผลิตเซมิคอนดักเตอร์ Semiconductor ด้านหน้าเช่น Electronics Design, Silicon Wafers, Wafer FAB - โครงการที่ได้รับการส่งเสริมจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 10 ปี เซมิคอนดักเตอร์หลังท้ายเช่น Wafer SORT, Die Bank, Assembly, IC Testing - โครงการที่ได้รับการส่งเสริมจะเพลิดเพลินกับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปีกับการลงทุนเครื่องจักรอย่างน้อย 1.5 พันล้านบาท - โครงการที่ได้รับการส่งเสริมจะสนุกกับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปีกับการลงทุนเครื่องจักรน้อยกว่า 1.5 พันล้านบาท กลุ่มที่ 2 การผลิตแผงวงจรพิมพ์ขั้นสูง (PCB) รวมถึง PCB ที่ยืดหยุ่นหรือ PCB หลายชั้นเช่น PCB FAB, FA Lab, SMT, PTH, PCBA Test - โครงการที่ได้รับการส่งเสริมจะเพลิดเพลินกับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปีกับการลงทุนเครื่องจักรอย่างน้อย 1.5 พันล้านบาท - โครงการที่ได้รับการส่งเสริมจะสนุกกับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปีกับการลงทุนเครื่องจักรน้อยกว่า 1.5 พันล้านบาท กลุ่มที่ 3 ผลิตการประกอบแผงวงจรพิมพ์ (PCBA) เช่น Box Build, Product Test, Pack / Ship - โครงการที่ได้รับการส่งเสริมจะเพลิดเพลินกับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปีโดยมีการลงทุนเครื่องจักรอย่างน้อย 500 ล้านบาท - โครงการที่ได้รับการส่งเสริมจะสนุกกับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปีกับการลงทุนเครื่องจักรน้อยกว่า 500 ล้านบาท สิ่งจูงใจจากบุญ โครงการ Semiconductor ที่มีการลงทุนเพิ่มเติมใน Research & Development (R & D) จะมีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุดถึง 5 ปี

BOI เพิ่ม ′′ SMART PACKAGING ′′ เพื่อส่งเสริมการลงทุนด้านเทคโนโลยีและความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมเน้นย้ําในรูปแบบ Bio-Circular-Green (BCG) 16 กันยายน 2564

BOI เพิ่ม ′′ SMART PACKAGING ′′ เพื่อส่งเสริมการลงทุนด้านเทคโนโลยีและความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมเน้นย้ําในรูปแบบ Bio-Circular-Green (BCG) - Active Packaging: บรรจุภัณฑ์พร้อมฟังก์ชันเพื่อรักษาคุณภาพสินค้า โครงการที่ได้รับการส่งเสริมจะเพลิดเพลินกับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี - Intelligent Packaging: บรรจุภัณฑ์พร้อมระบบที่สามารถสัมผัสได้ถึงคุณภาพผลิตภัณฑ์ (ไม่รวม RFID) โครงการที่ได้รับการส่งเสริมและเพลิดเพลินกับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี - Smart Packaging หรือชิ้นส่วนที่ทําจากสารพิเศษ โครงการที่ได้รับการส่งเสริมและเพลิดเพลินกับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี

บีโอไอฟื้นกิจการ ศูนย์จัดหา จัดซื้อวัตถุดิบ ชิ้นส่วน และส่วนประกอบระหว่างประเทศ (IPO) เพื่อเป็นตัวกลางในการบริหารจัดการวัตถุดิบชิ้นส่วน และส่วนประกอบแทนผู้ผลิต 07 กันยายน 2564

บีโอไอฟื้นกิจการ ศูนย์จัดหา จัดซื้อวัตถุดิบ ชิ้นส่วน และส่วนประกอบระหว่างประเทศ (IPO) เพื่อเป็นตัวกลางในการบริหารจัดการวัตถุดิบชิ้นส่วน และส่วนประกอบแทนผู้ผลิต

บีโอไอ ส่องโอกาส ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยสู่การลงทุนและทำธุรกิจในเมียนมา อุตสาหกรรมและพื้นที่เด่น 07 กันยายน 2564

บีโอไอ ส่องโอกาส ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยสู่การลงทุนและทำธุรกิจในเมียนมา อุตสาหกรรมและพื้นที่เด่น -อุตสาหกรรมเกษตร อาหารแปรรูป น่าลงทุนบริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำอิรวดี แม่น้ำสะโตง แม่น้ำทวาย-มาริด -อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อัญมณี ธุรกิจก่อสร้าง ค้าปลีก น่าลงทุนบริเวณภูมิภาคย่างกุ้ง มัณฑะเลย์

บีโอไอ ปรับปรุงประเภทกิจการอุตสาหกรรมเกษตรตามแนวคิด BCG เพิ่มประเภทกิจการด้านการเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 30 สิงหาคม 2564

บีโอไอ ปรับปรุงประเภทกิจการอุตสาหกรรมเกษตรตามแนวคิด BCG เพิ่มประเภทกิจการด้านการเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

บีโอไอ จัดทำ e-Newsletter ประจำเดือนสิงหาคม 2564 เรื่อง บีโอไอ กับมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ 30 สิงหาคม 2564

บีโอไอ จัดทำ e-Newsletter ประจำเดือนสิงหาคม 2564 เรื่อง บีโอไอ กับมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ เงื่อนไข -ดำเนินกิจการอยู่ใน 400 กว่าประเภท ที่บีโอไอให้การส่งเสริมฯ -เป็นกิจการที่ดำเนินการอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเคยได้รับการส่งเสริมฯ หรือไม่ก็ตาม -โครงการที่ได้รับการส่งเสริมฯ อยู่เดิม ยื่นขอรับการส่งเสริมฯ ได้ เมื่อสิทธิประโยชน์การยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นสุดลงแล้ว -ขนาดการลงทุนไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) -ขนาดการลงทุนเพียง 500,000 บาทสำหรับ SMEs (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) -สามารถยื่นขอรับการส่งเสริมฯ ซ้ำมาตรการย่อย 5 ด้านได้ -ยื่นขอรับการส่งเสริมฯ ได้ถึงวันทำการสุดท้ายเดือนธันวาคม 2565 ***สิทธิประโยชน์ -ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี ร้อยละ 50 ของเงินลงทุนในการปรับปรุง -ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร

หน้า 1 / 22