บีโอไอหนุนเกษตรสมัยใหม่ ยกระดับการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ

14 พฤศจิกายน 2562

 บีโอไอหนุนเกษตรสมัยใหม่ 
 ยกระดับการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ 

 
               บีโอไอมุ่งส่งเสริมเกษตรสมัยใหม่ ยกระดับผู้ประกอบการตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ สู่สมาร์ท
ฟาร์เมอร์ เผยสถิติ 9 เดือน อุตสาหกรรมเกษตรและแปรรูปอาหารมียอดขอรับส่งเสริมการลงทุน 130
โครงการ มูลค่ากว่า 3 หมื่นล้านบาท
 
               รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า บีโอไอมุ่งให้
ความสำคัญกับการส่งเสริมกิจการเกษตรและผลิตผลจากการเกษตร ตลอดห่วงโซ่ของการผลิต เพราะเป็นหนึ่ง
ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีในระดับสูง เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน
พร้อมสนับสนุนให้เกิดกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย นำไปสู่การพัฒนาระบบเกษตรสมัยใหม่
ให้เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างแท้จริง
 
               ปัจจุบัน กิจการในหมวดเกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร บีโอไอให้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคล สูงสุด 5 – 8 ปี รวมไปถึงการให้การส่งเสริมการผลิตหรือบริการระบบเกษตรสมัยใหม่ (Smart
Farming) ได้แก่ การออกแบบระบบและซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรที่เกี่ยวข้องในลักษณะ
System Integration โดยมีการเก็บข้อมูล แปลผล และวิเคราะห์ข้อมูล ระบบเกษตรอัจฉริยะยังช่วยให้
เกษตรกรลดต้นทุนหรือกระบวนการผลิต เพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่ เพิ่มมาตรฐานการผลิต การควบคุมคุณภาพ
ผลผลิตได้ตามที่ลูกค้าต้องการ ผลผลิตที่ได้จึงมีราคาสูงกว่าฟาร์มทั่วไป
 
               นอกจากนี้ เพื่อให้อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตรของไทยแข่งขันได้และได้มาตรฐานระดับ
สากล บีโอไอมีมาตรการส่งเสริมที่จะช่วยผลักดันให้ผู้ประกอบการที่ลงทุนในการยกระดับอุตสาหกรรมเกษตร
สู่มาตรฐานสากล ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 3 ปี จากรายได้ของกิจการที่ดำเนินการอยู่
โดยผู้ประกอบการสามารถยื่นแผนการลงทุนเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรสู่สากล เช่น มาตรฐานความ
ปลอดภัยด้านอาหาร ISO 22000 หรือ FSSC 22000 เป็นต้น
 
               สำหรับการส่งเสริมกิจการในหมวดเกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร ครอบคลุมประเภทกิจการ
ต่างๆ อย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ดังนี้
 
               ►​ กิจการในส่วนต้นน้ำที่ให้การส่งเสริม เช่น กิจการปรับปรุงพันธุ์พืช หรือสัตว์ กิจการปลูกไม้เศรษฐกิจ กิจการผลิตปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมีนาโน และสารป้องกันกาจัดศัตรูพืช ชีวภัณฑ์ เป็นต้น
 
               ►​ กิจการในส่วนกลางน้ำที่ให้การส่งเสริม เช่น กิจการแปรรูปขั้นต้น กิจการผลิตเชื้อเพลิงจากวัสดุหรือ ผลผลิตทางการเกษตร เป็นต้น
 
               ►​ กิจการในส่วนปลายน้ำ เช่น กิจการสารสกัดจากวัตถุดิบทางธรรมชาติ กิจการผลิตหรือถนอมอาหาร และเครื่องดื่ม ที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
 
               สำหรับช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.-ก.ย.62) อุตสาหกรรมเกษตรและแปรรูปอาหาร มียอดขอรับ
ส่งเสริมการลงทุนรวม 132 โครงการ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 28 เป็นมูลค่าเงินลงทุนรวม
30,160 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 46 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

 

************************************************

ข้อมูลจาก: ศูนย์บริการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)