ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง แผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2562

11 ธันวาคม 2562

                เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง แผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2562 แล้ว ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136  ตอนพิเศษ 301 ง วันที่  9   ธันวาคม 2562  โดยให้ใช้บังคับแผนผังฯนี้  ในท้องที่จังหวัดฉะเชิงเทรา กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง ภายในแนวเขตตามแผนที่ที่แสดงท้ายประกาศ เว้นแต่เขตพระราชฐาน และพื้นที่ที่สงวนไว้เพื่อประโยชน์ในราชการทหาร และประกาศนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
   
                ประกาศบอร์ดนโยบายอีอีซีนี้ มีความยาว 17 หน้า รวม 50 ข้อ รวม 4 หมวด กำหนดการจัดทำแผนผังเป็น 6 ส่วน คือ
1.แผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน
2.แผนผังระบบสาธารณูปโภค ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และระบบการควบคุมและขจัดมลภาวะ
3.แผนผังระบบคมนาคมและขนส่ง
4.แผนผังระบบการตั้งถิ่นฐานและภูมิสังคม
5.แผนผังระบบบริหารจัดการน้ำ
6.แผนผังระบบป้องกันอุบัติภัย
 
                โดยประกาศนี้ได้วางทั้งข้อกำหนดในการจำแนก และให้รายละเอียดนโยบาย มาตรการ วิธีดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์  ให้การใช้ประโยชน์ในที่ดินภายในเขตตามประกาศนี้ เป็นไปตามแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน แผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค และรายการประกอบแผนผัง
 
อ่านรายละเอียดประกาศได้ที่ 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/P…/2562/E/301/T_0001.PDF