มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 28 มกราคม 2563 เรื่อง มาตรการการเงินการคลังเพื่อสนับสนุนการลงทุนในประเทศ ปี 2563

04 กุมภาพันธ์ 2563

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 28 มกราคม 2563
เรื่อง มาตรการการเงินการคลังเพื่อสนับสนุนการลงทุนในประเทศ ปี 2563

 
1. มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศ
2. มาตรการยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
3. มาตรการสินเชื่อเพื่อการลงทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (มาตรการสินเชื่อฯ)

 

รายละเอียดตามแนบ

 Download PDF