บีโอไอส่งเสริม “พี่ช่วยน้อง” ด้วย “มาตรการเศรษฐกิจฐานราก”

11 มีนาคม 2563

 บีโอไอส่งเสริม “พี่ช่วยน้อง” ด้วย “มาตรการเศรษฐกิจฐานราก” 

 
               รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับทุกภาคส่วนของประเทศไทยอย่างครอบคลุม สมดุล และยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยเน้นสร้างความเข้มแข็งและมั่นคงจากภายในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาชุมชน การนำความรู้ และทรัพยากรในพื้นที่มาผลิตเป็นสินค้าและบริการ เพื่อเพิ่มศักยภาพของเศรษฐกิจฐานรากให้สามารถสร้างรายได้ กระจายรายได้สู่ชุมชน
 
               สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ จึงออกมาตรการส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจฐานราก โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ ที่มีศักยภาพสูงกว่าเข้าไปสนับสนุนกิจการขององค์กรท้องถิ่น ซึ่งได้แก่ วิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ ซึ่งประกอบกิจการใน 3 กลุ่ม คือ
 
► กลุ่มเกษตรและเกษตรแปรรูป
► กลุ่มอุตสาหกรรมเบา
► กลุ่มท่องเที่ยวชุมชน

 

*** อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามภาพแนบ ***

 

ที่มา: “BOI e-Journal” ฉบับที่ 1/2563