​มาตรการบีโอไอ... เพื่อชายแดนใต้ สิทธิประโยชน์ที่มากขึ้น

10 เมษายน 2563

 มาตรการบีโอไอ... เพื่อชายแดนใต้ 
 สิทธิประโยชน์ที่มากขึ้น
 

 
มาตรการชายแดนใต้ของบีโอไอนั้น จะแบ่งเป็น 3 มาตรการ
 
1️. มาตรการส่งเสริมการลงทุน เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
 
2️. มาตรการส่งเสริมการลงทุน ภายใต้โครงการเมืองต้นแบบ
 
3️. มาตรการส่งเสริมการลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ)

 

** รายละเอียดเพิ่มเติม **  

 Click     


 

ที่มา: “BOI e-Journal” ฉบับที่ 2/2563