มาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

10 เมษายน 2563

 มาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  (EEC) 

 
               เป็นมาตรการซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการลงทุุนในกิจการเป้าหมาย และในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุุรี และระยอง ตลอดจนกระตุ้น ให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาทรัพยากรมนุุษย์

               การพัฒนาพื้นที่ EEC เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายหลักของรัฐบาลที่่จะขับเคลื่อนประเทศสู่ประเทศไทย 4.0 ดังนั้นผู้ที่ลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ทีกำหนดหรือมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะได้รับสิทธิประโยชน์สูงกว่าเกณฑ์ปกติ

 คุณสมบัติของผู้เข้าข่ายได้รับสิทธิประโยชน์
 กิจการเป้าหมาย
 สิทธิประโยชน์
 สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมกรณีมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 

** รายละเอียดเพิ่มเติม ** 

Click