ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม (TISI) ประจำเดือนมีนาคม 2563

24 เมษายน 2563

   ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม  
  Thai Industries Sentiment Index: TISI  
  ประจำเดือนมีนาคม 2563  

 
                สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการสำรวจความเชื่อมั่นผู้ประกอบการประจำเดือนมีนาคม 2563 จำนวน 1,026 ราย ครอบคลุม 45 กลุ่มอุตสาหกรรมของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแยกเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดย่อม อุตสาหกรรมขนาดกลาง และอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ร้อยละ 33.7, 33.4 และ 32.9 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ตามลำดับ แบ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมในภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ ร้อยละ 29.0, 15.3, 18.1, 23.7 และ 13.9 ตามลำดับ และแบ่งตามกลุ่มอุตสาหกรรมที่เน้นตลาดในประเทศ และกลุ่มอุตสาหกรรมที่เน้นตลาดต่างประเทศ ร้อยละ 75.0 และ 25.0 ตามลำดับ
 
                ผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนมีนาคม 2563 อยู่ที่ระดับ 88.0 ปรับตัวลดลงต่อเนื่องจากเดือนกุมภาพันธ์ ที่ระดับ 90.2 และค่าดัชนีฯ ต่ำสุดในรอบ 28 เดือน นับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560
 
                ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้า สาเหตุจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทาให้ภาครัฐประกาศปิดห้างสรรพสินค้า ร้านค้าและสถานที่ต่างๆ รวมทั้งการประกาศใช้พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมการแพร่ระบาดในประเทศ ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศลดลงต่อเนื่อง ทั้งการบริโภคสินค้าและบริการ ขณะที่ภาคธุรกิจประสบปัญหาในการดาเนินกิจการ อาทิ การผลิตและการจำหน่ายสินค้าลดลง รวมทั้งการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบมีความล่าช้า ขณะเดียวกันปัญหาภัยแล้งที่รุนแรงขึ้นทาให้เกิดปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร และส่งผลให้กำลังซื้อในภาคเกษตรลดลง
 
                สำหรับดัชนีฯ คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าปรับตัวลดลง อยู่ที่ระดับ 96.0 โดยลดลงจาก 98.1 ในเดือนกุมภาพันธ์ โดยค่าดัชนีต่ำที่สุดในรอบ 10 ปี ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2552 เนื่องจากผู้ประกอบการมีความกังวลต่อการประกอบกิจการใน 3 เดือนข้างหน้า หากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด – 19 ยังไม่มีคลี่คลายจะส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องและการฟื้นฟูกิจการ
 
                ดัชนีความเชื่อมั่นฯ จำแนกตามขนาดของอุตสาหกรรม ในเดือนมีนาคม 2563 จากการสำรวจพบว่าดัชนีความเชื่อมั่นฯ ของอุตสาหกรรมขนาดย่อม อุตสาหกรรมขนาดกลาง และอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ อยู่ที่ระดับ 69.4,88.3 และ 106.8 ปรับตัวลดลง จาก 70.9,90.1 และ 108.1 ในเดือนกุมภาพันธ์
ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นฯ คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า พบว่าดัชนีความเชื่อมั่นฯ คาดการณ์ของอุตสาหกรรมขนาดย่อม อุตสาหกรรมขนาดกลาง อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ อยู่ที่ระดับ 84.0,96.4 และ 107.8 ปรับตัวลดลง จากระดับ 85.8, 98.0 และ 109.7 ในเดือนกุมภาพันธ์
 
                ดัชนีความเชื่อมั่นฯจาแนกตามรายภูมิภาค ในเดือนมีนาคม 2563 จากการสำรวจพบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นฯ ของภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ อยู่ที่ระดับ 88.3, 71.6, 86.2, 107.6 และ 74.5 ตามลำดับ ปรับตัวลดลงจากระดับ 90.2, 73.1, 87.7, 109.1 และ 75.2 ในเดือนกุมภาพันธ์
ดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า จำแนกตามรายภูมิภาค จากการสำรวจพบว่าดัชนีความเชื่อมั่นฯ คาดการณ์ของภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ อยู่ที่ระดับ 96.0, 86.6, 87.6, 113.1 และ 88.2 ตามลำดับ ปรับตัวลดลงจากระดับ 97.2, 89.1, 88.3, 115.0 และ 89.9 ในเดือนกุมภาพันธ์
 
                ดัชนีความเชื่อมั่นฯ จำแนกตามการส่งออก ในเดือนมีนาคม 2563 จากการสำรวจพบว่าค่าดัชนีความเชื่อมั่นฯ กลุ่มที่เน้นตลาดในประเทศอยู่ที่ระดับ 86.1 ปรับตัวลดลงจากระดับ 88.5 ในเดือนกุมภาพันธ์ ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นฯ กลุ่มที่เน้นตลาดต่างประเทศอยู่ที่ระดับ 93.7 ปรับตัวลดลงจากระดับ 95.6 ในเดือนกุมภาพันธ์
 
                ดัชนีความเชื่อมั่นฯ คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า ของกลุ่มที่เน้นตลาดในประเทศ อยู่ที่ระดับ 96.5 ปรับตัวลดลงจากระดับ 97.2 ในเดือนกุมภาพันธ์ ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นฯ คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าของกลุ่มที่เน้นตลาดต่างประเทศ อยู่ที่ระดับ 94.6 ลดลงจากระดับ 95.0 ในเดือนกุมภาพันธ์
 
                ด้านข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการที่มีต่อภาครัฐประจำเดือนมีนาคม 2563 คือ
1.) ให้ผู้ประกอบการนำค่าใช้จ่ายในการป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19 มาหักภาษีได้
2.) เสนอให้ภาครัฐสนับสนุน E-Commerce Platform ของประเทศ เพื่อรองรับพฤติกรรมใหม่ของผู้บริโภคภายหลังการระบาดของไวรัสโควิด – 19
3.) การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐให้สนับสนุนการซื้อสินค้าจากผู้ผลิตในประเทศ (Made in Thailand)


                                             รายละเอียดเพิ่มเติม