เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 3/2563 เรื่อง มาตรการกระตุ้นการลงทุน

07 พฤษภาคม 2563

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ที่ 3/2563
เรื่อง มาตรการกระตุ้นการลงทุน

 
               พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ได้ลงนามในประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 3/2563 เรื่อง มาตรการกระตุ้นการลงทุน ซึ่งประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนพิเศษ 107 ง และมีผลบังคับใช้แล้ว
 
               สำหรับเนื้อหาของประกาศดังกล่าวระบุว่า อนุสนธิประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 2/2557 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2557 เรื่อง นโยบายและหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุน เพื่อกระตุ้นให้โครงการขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมเป้าหมายมีการลงทุนในประเทศโดยเร็ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16 มาตรา 18 มาตรา 31 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจึงออกประกาศ ดังนี้
 
ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 4/2562 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2562 เรื่อง มาตรการเร่งรัดการลงทุน
 
ข้อ 2 กำหนดให้พื้นที่ทุกจังหวัดเป็นเขตส่งเสริมการลงทุน
 
ข้อ 3 เงื่อนไข (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามแนบ)
 
ข้อ 4 กำหนดให้โครงการที่ดำเนินการตามเงื่อนไขในข้อ 3 ได้รับสิทธิและประโยชน์การลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 เป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่กำหนดระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นสุดลง
 
ข้อ 5 ประกาศฉบับนี้ใช้กับโครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 ถึงวันทำการสุดท้ายของปี 2563
 
ข้อ 6 การขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนฉบับนี้ จะต้องยื่นหลักฐานการลงทุนจริงตามแบบที่สำนักงานกำหนดภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน 2565
 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/P…/2563/E/107/T_0036.PDF