ประกาศ และคำชี้แจงสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ประกาศ ณ เดือนพฤษภาคม 2563

20 พฤษภาคม 2563

 ประกาศ และคำชี้แจงสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ประกาศ ณ เดือนพฤษภาคม 2563 

 
1. ประกาศ สกท. ที่ ป.4/2563 เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกาศ ณ 12 พฤษภาคม 2563
 
2. ประกาศ กกท. ที่ ส.3/2563 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริม การลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 2/2557 ประกาศ ณ 14 พฤษภาคม 2563
 
3. ประกาศ กกท. ที่ 6/2563 เรื่อง การปรับปรุงมาตรการส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจฐานราก ประกาศ ณ 14 พฤษภาคม 2563
 
4. ประกาศ กกท. ที่ 7/2563 เรื่อง มาตรการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมทางการแพทย์ ประกาศ ณ 14 พฤษภาคม 2563
 
5. ประกาศ กกท. ที่ 8/2563 เรื่อง การให้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒนา ประกาศ ณ 14 พฤษภาคม 2563
 
6. คำสั่ง กกท. ที่ 1/2563 เรื่อง การมอบอำนาจให้สำนักงานพิจารณาให้สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติม สั่ง ณ 14 พฤษภาคม 2563
 

สามารถ Download ได้ที่

http://chonburi.boi.go.th/index.php/file_download 

 

ในหัวข้อ กฎหมาย ระเบียบ และประกาศ