ระบบแจ้งข้อมูลขอหยุดดำเนินกิจการชั่วคราว ระหว่าง 1 มี.ค.-30 มิ.ย 2563 เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก COVID-19

27 พฤษภาคม 2563

ระบบแจ้งข้อมูลขอหยุดดำเนินกิจการชั่วคราว
ระหว่าง 1 มี.ค.-30 มิ.ย 2563 เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก COVID-19

 

               กรณีผู้ได้รับการส่งเสริมหยุดดำเนินกิจการเป็นเวลาเกินกว่า 2 เดือน ระหว่างวันที่ 1 มี.ค.-30 มิ.ย 2563  ให้ กรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ โดยไม่ต้องยื่นขออนุญาตจากสำนักงาน และผู้ได้รับการส่งเสริมไม่ต้องแจ้งพ้นจากตำแหน่งคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ชำนาญการที่ได้รับ Visa / Work Permit ระหว่างหยุดกิจการชั่วคราวดังกล่าว ทั้งนี้ หากสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตทำงานสามารถขอขยายเวลาได้ตามหลักเกณฑ์ปกติ

                     อ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ ป. 4 /2563 เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ที่มา:  https://www.boi.go.th/index.php…