มาตรการบีโอไอในอีอีซี ปรับปรุงใหม่ปี 2563

04 มิถุนายน 2563

 มาตรการบีโอไอในอีอีซี 
 ปรับปรุงใหม่ปี 2563 

 
               บีโอไอ ได้ปรับปรุงมาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซี (Eastern Economic Corridor: EEC) ใหม่อีกครั้งในช่วงต้นปี 2563 ที่ผ่านมา เพื่อให้เกิดการลงทุนในกิจการที่เป็นเป้าหมายในพื้นที่อีอีซีมากยิ่งขึ้น และต้องการกระตุ้นให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพื้นที่ให้มากขึ้นด้วย ผ่านการให้สิทธิประโยชน์ด้านการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลของบีโอไอ ด้วยมุ่งหวังจะยกระดับพื้นที่นี้ให้เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนในทุกๆ ด้าน
 

  3 กิจการเป้าหมายในอีอีซี           

1. กิจการในกลุ่มที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 – 8 ปี (กิจการกลุ่ม A1 A2 และ A3)
 
  2. กิจการพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมาย (กิจการหมวด 8)
 
  3. กิจการที่มีการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมายในหมวด 8

 
  2 กรณีลงทุนในอีอีซี                       
มาตรการอีอีซีใหม่ปี 2563 แบ่งการลงทุนออกเป็น 2 กรณี คือ
 1. กรณีพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 2. กรณีที่ตั้ง
 
 
ประกาศมาตรการส่งเสริมการลงทุนในอีอีซี
https://www.boi.go.th/upload/content/2_2563_5e3bb5e55f561.pdf
 
 
คำชี้แจงมาตรการส่งเสริมการลงทุนในอีอีซี
https://www.boi.go.th/upload/content/c1_2563_5e6f35405a988.pdf
 
 
คู่มือการขอรับการส่งเสริมฯ ประเภทกิจการกว่า 300 ประเภท
https://www.boi.go.th/upload/content/BOI_A_Guide_Web_Th.pdf
 
 

ที่มา: “BOI e-Journal” ฉบับที่ 4/2563