คำชี้แจง ฉบับลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

10 มิถุนายน 2563

คำชี้แจง ฉบับลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

 

เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติตามประกาศ กกท. ที่ 4/2563 ลว. 11 มีนาคม 2563

 

Download คำชี้แจงได้ที่:

 http://chonburi.boi.go.th/index.php/file_download? 

ในหัวข้อ กฎหมาย ระเบียบ และประกาศ