บีโอไอ ปรับปรุงมาตรการใหม่ในอีอีซี สำหรับคำขอรับการส่งเสริมฯ ที่ยื่นตั้งแต่ 2 มกราคม - ธันวาคม 2563

16 มิถุนายน 2563

 บีโอไอ ปรับปรุงมาตรการใหม่ในอีอีซี 
 สำหรับคำขอรับการส่งเสริมฯ ที่ยื่นตั้งแต่ 2 มกราคม - ธันวาคม 2563 

มาตรการอีอีซีใหม่ แบ่งการลงทุนออกเป็น 2 กรณี

1. กรณีพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ลงทุนกิจการเป้าหมาย
 อยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัด
 มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

2. กรณีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เฉพาะ
ลงทุนในกิจการเป้าหมาย
ต้องตั้งในพื้นที่ที่กำหนด

♦ ตั้งโครงการในเขตส่งเสริมเพื่อกิจการพิเศษ 
เมืองการบินตะวันออก (EEC-A)
⇔ เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EECi)
⇔ เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd)
⇔ ศูนย์นวัตกรรมการแพทย์ครบวงจร ธรรมศาสตร์ (พัทยา) (EECmd)

♦ ตั้งโครงการในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ 3 จังหวัด

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.boi.go.th/uplo…/content/2_2563_5e3bb5e55f561.pdf
https://www.boi.go.th/upl…/content/c1_2563_5e6f35405a988.pdf