ภาพกิจกรรมสัมมนา “การยื่นเปิดดำเนินการตามโครงการและมาตรการส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจฐานราก”

16 กรกฎาคม 2563

               ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (BOI แหลมฉบัง) ได้จัดสัมมนาชักจูงการลงทุนเรื่อง “การยื่นเปิดดำเนินการตามโครงการและมาตรการส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจฐานราก” ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมระยอง ชั้น 2 ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4  
 
               การสัมมนาครั้งนี้แบ่งเป็น 2 ช่วง ภาคเช้าเรื่อง "มาตรการส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจฐานราก และการยื่นเปิดดำเนินการสำหรับกิจการทั่วไป และโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต (ประเภทกิจการหมวด 1-6)" วิทยากรโดยคุณนันทวุฒิ อักษรแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการ ส่วนภาคบ่ายเรื่อง "การยื่นเปิดดำเนินการสำหรับกิจการบริการ (ประเภทกิจการหมวด 7)" วิทยากรโดยคุณอโนชา ชื่นสมจิตร์ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการ