บีโอไอปรับโครงสร้างใหม่ เริ่ม 5 ตุลาคม 2563

15 กันยายน 2563

       บีโอไอปรับโครงสร้างใหม่  
     เริ่ม 5 ตุลาคม 2563

           * ปรับ "4 กองส่งเสริมการลงทุน" ตามกลุ่มอุตสาหกรรม
           * เพิ่ม " 2 กองติดตามและประเมินผลการลงทุน"
           * ตั้ง "กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย"
           * อำนวยความสะดวกด้านคำปรึกษาการลงทุน โดย CSU
             เพิ่มบริการนัดหมายออนไลน์

 
► บีโอไอปรับโครงสร้าง “กองส่งเสริมการลงทุน” 1-4 ดังนี้
“กองส่งเสริมการลงทุน 1” อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และการแพทย์
ได้แก่ เกษตรและแปรรูปอาหาร การแพทย์ และเทคโนโลยีชีวภาพ

“กองส่งเสริมการลงทุน 2” อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
ได้แก่ เครื่องจักรกล ยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

“กองส่งเสริมการลงทุน 3” อุตสาหกรรมพื้นฐาน และอุตสาหกรรมสนับสนุน
ได้แก่ แร่ โลหะ และวัสดุ เคมีภัณฑ์และปิโตรเคมี อุตสาหกรรมกระดาษ พลังงาน สาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรม

“กองส่งเสริมการลงทุน 4” อุตสาหกรรมดิจิทัล สร้างสรรค์ และบริการที่มีมูลค่าสูง
ได้แก่ ดิจิทัล เมืองอัจฉริยะ โลจิสติกส์ การบริการเฉพาะทาง การท่องเที่ยว อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และอุตสาหกรรมบริการอื่นๆ
 
► เพิ่ม "กองติดตามและประเมินผลการลงทุน" 1-2 เพื่อเร่งรัด ติดตาม และผลักดันให้เกิดการลงทุนรวดเร็วขึ้น ดังนี้
 “กองติดตามฯ 1” ตรวจสอบติดตามงานของ “กองส่งเสริมการลงทุน 1 - 2”
 “กองติดตามฯ 2” ตรวจสอบติดตามงานของ “กองส่งเสริมการลงทุน 3 - 4”
 
► ตั้ง "กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย" สนับสนุนผู้ประกอบการไทยอย่างครบวงจร ทั้งการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมในประเทศและการลงทุนไทยในต่างประเทศ
 
► อำนวยความสะดวกด้านคำปรึกษาการลงทุน โดย CSU (Customer Service Unit) เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการมากยิ่งขึ้นด้วยบริการต่าง ๆ ดังนี้
- ให้บริการระบบนัดหมายออนไลน์เพื่อขอรับคำปรึกษา
- ให้บริการคำปรึกษาทั้งก่อนและหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุน ณ จุดเดียว
- ให้บริการคำปรึกษาในรูปแบบออนไลน์ (Zoom Meeting)