ยื่นงานผ่านระบบฐานข้อมูล RMTS 0nline

25 กันยายน 2563

สำนักงานเปิดให้ยื่นงานผ่านระบบฐานข้อมูล RMTS 0nline

  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป  

 
1. บัญชีรายการวัตถุดิบ
    1.1 ขออนุมัติบัญชีรายการวัตถุดิบและปริมาณสต็อคสูงสุด
    1.2 ขอแก้ไขบัญชีรายการวัตถุดิบและปริมาณสต็อคสูงสุด
    1.3 ขอแก้ไขชื่อรองวัตถุดิบ
 
2. สูตรการผลิต
    2.1 ขออนุมัติสูตรการผลิต
    2.2 ขอแก้ไขสูตรการผลิต
    2.3 ขอยกเลิกสูตรการผลิต
    2.4 ขอคัดลอกสูตรการผลิต
    2.5 ขอโอนสูตรการผลิต
 
3. การกำหนดวันนำเข้าครั้งแรก
 
4. การขออนุญาตส่งวัตถุดิบออกไปต่างประเทศ

 
** หมายเหตุ ยกเว้นโครงการรวมสต็อค
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ สมาคมสโมสรนักลงทุน
02-9361429 ต่อ 512-515