บีโอไอเปิดให้การส่งเสริมการลงทุน 3 กิจการใหม่

12 พฤศจิกายน 2563

บีโอไอเปิดให้การส่งเสริมการลงทุน 3 กิจการใหม่

เพื่อผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพ


กิจการโรงพยาบาลผู้สูงอายุ ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี

► กิจการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี

► กิจการวิจัยทางคลินิก ครอบคลุม 2 กิจการย่อย

     กิจการสนับสนุนและบริหารจัดการการวิจัยทางคลินิก (CRO)

     ศูนย์วิจัยทางคลินิก (CRC) ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี (ไม่จำกัดวงเงินยกเว้นภาษี)
 

≈ ขณะนี้บีโอไออยู่ระหว่างจัดทำประกาศ หากจัดทำเรียบร้อยแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ≈


อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่

https://www.boi.go.th/index.php...