บีโอไอ ฟื้นกิจการ ศูนย์จัดหา จัดซื้อวัตถุดิบ ชิ้นส่วน และส่วนประกอบระหว่างประเทศ (IPO)

13 พฤศจิกายน 2563

 บีโอไอ ฟื้นกิจการ ศูนย์จัดหา จัดซื้อวัตถุดิบ ชิ้นส่วน 
 และส่วนประกอบระหว่างประเทศ (IPO) 


♦ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการวัตถุดิบชิ้นส่วน และส่วนประกอบแทนผู้ผลิต ♦

   ► เพิ่มความคล่องตัวในการซื้อขาย

   ► ช่วยลดต้นทุนการผลิต

   ► ก่อให้เกิดธุรกิจต่อเนื่องระหว่างผู้ซื้อ-ผู้ขาย

   ► ก่อให้เกิดการจ้างงานในประเทศเพิ่มขึ้น


♦ สิทธิประโยชน์ ♦

   ► ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร

   ► ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบ สำหรับการผลิตเพื่อการส่งออก

   ► สิทธิประโยชน์อื่นที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากร

 

 

ขณะนี้ บีโอไออยู่ระหว่างการจัดทำประกาศ หากแล้วเสร็จจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ≈