บีโอไอได้จัดทำ e-Newsletter ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

25 พฤศจิกายน 2563

บีโอไอ ได้จัดทำ e-Newsletter ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

 
               บีโอไอเปิดส่งเสริม 3 กิจการใหม่ กระตุ้นให้เกิดการลงทุนในกิจการดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจร เพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ในปี 2564 
 
1. กิจการโรงพยาบาลผู้สูงอายุ
   
*เงื่อนไข
 
- มีแผนการจัดหาบุคลากรทางการแพทย์ที่เหมาะสม
- มีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการให้บริการตามที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
- มีจำนวนเตียงรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนไม่น้อยกว่า 50 เตียง
- ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทโรงพยาบาลเฉพาะประเภทผู้ป่วย หรือโรงพยาบาลผู้สูงอายุก่อนเปิดดำเนินการ
- ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและปฎิบัติตามกฎระเบียบว่าด้วยมาตรฐานการประกอบวิชาชีพหรือมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
** จะได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นเวลา 5 ปี
 
2. กิจการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง 
   
*เงื่อนไข
 
- เป็นกิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
- มีจำนวนเตียงให้บริการไม่น้อยกว่า 50 เตียง
- ให้บริการดูแลและประคับประคองผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงโดยมีการพักค้างคืน และต้องมีการจัดกิจกรรมดูแล ส่งเสริม และฟื้นฟูสุขภาพแก่ผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง
- มีผู้ถือสัญชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน
- ได้รับใบอนุญาตสถานประกอบกิจการสถานพยาบาลเพื่อสุขภาพก่อนการยื่นขอรับสิทธิและประโยชน์ในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
- รายได้ที่อยู่ในข่ายได้รับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ต้องเป็นรายได้จากการให้บริการที่พักและการให้บริการดูแลผู้สูงอายุเท่านั้น เช่น การจัดกิจกรรมและอาหาร เป็นต้น
 ** จะได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นเวลา 3 ปี
 
3. กิจการวิจัยทางคลินิก (Clinical Research)
โดยครอบคลุม 2 กิจการย่อย คือ กิจการสนับสนุนและบริหารจัดการการวิจัยทางคลินิก (Contract Research Organization: CRO) และศูนย์การวิจัยทางคลินิก (Clinical Research Center: CRC) 
** จะได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี โดยไม่จำกัดวงเงิน
 

*** ขณะนี้สำนักงานอยู่ระหว่างการจัดทำประกาศประเภทกิจการ ***