บีโอไอฟื้นกิจการยานพาหนะไฟฟ้า รอบใหม่

14 ธันวาคม 2563

 บีโอไอฟื้นกิจการยานพาหนะไฟฟ้า รอบใหม่ 


1. กิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (BEV PHEV และ HEV) โดยจะต้องผลิตรถยนต์ไฟฟ้าประเภท BEV เป็นอย่างน้อย
+ ลงทุนไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาท
   - BEV ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี
   - PHEV ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี
   - HEV ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีเงินได้นิติบุคคล
 
+ ลงทุนน้อยกว่า 5,000 ล้านบาท
   - BEV ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี
   - PHEV ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี
   - HEV ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีเงินได้นิติบุคคล
 
2. กิจการผลิตจักรยานยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่
    ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี
 
3. กิจการผลิตสามล้อไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่
    ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี
 
4. กิจการผลิตรถโดยสารไฟฟ้าและรถบรรทุกไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่
    ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี
 
5. ปรับปรุงประเภทกิจการต่อเรือหรือซ่อมเรือ
     ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี
 
      ** ขณะนี้ บีโอไออยู่ระหว่างการจัดทำประกาศ หากแล้วเสร็จจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง **
 
อ่านเพิ่มเติมได้ที่
https://www.boi.go.th/index.php?page=press_releases_detail&topic_id=127092&fbclid=IwAR01nPHsX9HA8ojYtz4ooAEz5EcQVXxTXaGfD77yFXFOXDvekjE60_LwcDU&language=th