ประกาศจาก BOI แหลมฉบัง เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

04 มกราคม 2564
ประกาศจาก BOI แหลมฉบัง เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ระบาด ทางสำนักงานมีมาตรการป้องกันดังนี้
1. การยื่นเอกสารสามารถยื่นได้ดังนี้ 
     1.1 ทางไปรษณีย์ 
     1.2 กล่องรับเอกสารหน้าสำนักงาน
     1.3 e-Submission 
2. หนังสือที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทางสำนักงานจะจัดส่งหนังสือที่ได้รับอนุมัติให้ทางไปรษณีย์ (EMS)
3. บริษัทสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านช่องทางดังนี้
      3.1 โทรศัพท์
      3.2 อีเมล์
      3.3 ระบบ Zoom (กรณีที่บริษัทต้องการข้อมูลจากเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม สามารถทำการนัดหมายและติดต่อผ่านระบบ Zoom)
4. ขอให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด
5. BOI แหลมฉบัง เริ่มการทำงานแบบ Work From Home ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

**(หากมีการเปลี่ยนแปลง ทางสำนักงานจะแจ้งให้ท่านทราบ ต่อไป)