บีโอไอ ได้จัดทำประกาศเรื่อง กำหนดเขตส่งเสริมการแพทย์จีโนมิกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา (บางแสน)

07 เมษายน 2564
บีโอไอ ได้จัดทำประกาศเรื่อง กำหนดเขตส่งเสริมการแพทย์จีโนมิกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา (บางแสน) เป็นเขตส่งเสริมเพื่อกิจการพิเศษ ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 6/2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านที่สนใจสามารถยื่นขอรับส่งเสริมมาตรการดังกล่าวได้
บีโอไอ ให้  เขตส่งเสริมการแพทย์จีโนมิกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา (บางแสน) เป็นพื้นที่เขตส่งเสริมเพื่อกิจการพิเศษ ใน EEC ซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับ 
- โครงการที่ตั้งในเมืองการบินภาคตะวันออก (EECa) 
- เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) 
- เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd)
- ศูนย์การแพทย์ครบวงจรธรรมศาสตร์ (พัทยา) (EECmd)
-กิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5-8 ปี 
(กลุ่ม A1, A2 และ A3) 

รับสิทธิประโยชน์ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 50% เพิ่มเติม 2 ปี
กิจการพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมายและกิจการสนับสนุน 
(กลุ่มนี้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 10 ปีอยู่แล้ว)
รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เพิ่มเติม 1 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม  https://www.boi.go.th/.../content/6_2564_605ae442e3919.pdf