การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ทำให้ธุรกิจจำเป็นต้องปรับตัว บีโอไอ จึงออก มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับอุตสาหกรรม และบริการของประเทศ

09 เมษายน 2564
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ทำให้ธุรกิจจำเป็นต้องปรับตัว บีโอไอ จึงออก มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับอุตสาหกรรม และบริการของประเทศ

นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการบีโอไอ กล่าวถึงการออกมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในฐานะประธานเปิดงานสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านระบบอัตโนมัติและระบบดิจิทัล” เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 โดยบีโอไอได้ออก 5 มาตรการย่อย ภายใต้มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ได้แก่ 

1) การประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน หรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
2) การปรับเปลี่ยนเครื่องจักร โดยการนำระบบอัตโนมัติมาใช้
3) การวิจัยและพัฒนา หรือออกแบบทางวิศวกรรม
4) การยกระดับไปสู่มาตรฐาน เพื่อความยั่งยืนในระดับสากล 
5) การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่>>  https://www.boi.go.th/upload/ejournal/2021/02/index.html?fbclid=IwAR37hs5uZaUHPVVIr72O29BLtKc884EXKrQyLEDSh9Aw8qzXIMyFBKfKcQg#p=10