แผนเคลียร์ทางสร้าง“ไฮสปีดเทรน”

19 เมษายน 2564
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อเร็วๆ นี้ เห็นชอบเรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2564 เรื่อง โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (งานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน)ตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เสนอ โดยที่ประชุมครม.ขออนุมัติเรื่องเกี่ยวกับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน และการกำหนด “พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก” เพิ่มเติม โดยขอขยายกรอบวงเงินค่างานที่เกี่ยวข้องกับการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและค่าสำรวจอสังหาริมทรัพย์โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบินจากกรอบวงเงินจำนวน 3,570.29 ล้านบาทเป็นจำนวนไม่เกิน 5,740.44 ล้านบาท

 ทั้งนี้ เงินที่เพิ่มขึ้นมาก เป็นการให้กพอ. ได้อนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทยขอรับจัดสรรงบประมาณส่วนที่เพิ่มขึ้น 2,170.15 ล้านบาท แบ่งเป็น งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 607.56 ล้านบาท และ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1,562.59 ล้านบาท