อัตราโตธุรกิจเกิดใหม่อีอีซีมี.ค. 64

03 พฤษภาคม 2564
อัตราโตธุรกิจเกิดใหม่อีอีซีมี.ค. 64
ข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ระบุว่าโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก : Eastern Economic Corridor (EEC) มีการจัดตั้งธุรกิจใหม่ ในเดือน ม.ค.-มี.ค. 2564
ข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ระบุว่าโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก : Eastern Economic Corridor (EEC) มีการจัดตั้งธุรกิจใหม่ ในเดือน ม.ค.-มี.ค. 2564 มีการจัดตั้งธุรกิจใหม่ในเขตพื้นที่ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และ ระยอง รวม 1,840 ราย ทุนจดทะเบียน 4,165.11 ล้านบาท เมื่อเทียบกับเดือน ม.ค.-มี.ค. 2563 จำนวน 2,033 ราย เติบโตลดลงคิดเป็น 9.49% และมูลค่าทุนจดทะเบียนลดลงจาก 5,193.98 ล้านบาท คิดเป็น 19.81% 

โดย 67.23% เป็นการจัดตั้งธุรกิจ ใหม่ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี จำนวน 1,237 ราย การดำเนินธุรกิจ ปัจจุบันพื้นที่ 3 จังหวัด (ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา) อีอีซี มีนิติบุคคลคงอยู่ ณ 31 มี.ค. 2564 จำนวน 74,267 ราย ทุนจดทะเบียนรวม 1.98 ล้านล้านบาท แบ่งเป็น จ.ชลบุรี53,862 ราย (คิดเป็น 72.53%) จ.ระยอง 14,337 ราย (คิดเป็น 19.30%) และ จ.ฉะเชิงเทรา 6,068 ราย (คิดเป็น 8.17%) ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจบริการ คิดเป็น 60.66% รองลงมาคือการขายส่งขายปลีก คิดเป็น 24.24% และการผลิต คิดเป็น 15.10%