ขอความอนุเคราะห์บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชนหรือหน่วยงานรัฐที่เคยมารับบริการหรือ มาติดต่อกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

05 พฤษภาคม 2564
ขอความอนุเคราะห์บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชนหรือหน่วยงานรัฐที่เคยมารับบริการหรือ
มาติดต่อกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ทำการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
External Integrity and Transparency Assessment : (EIT)

****หมายเหตุ
แนะนำให้ประเมินโดยใช้คอมพิวเตอร์ Desktop
สำหรับผลการประเมินนั้นจะถูกส่งเข้าระบบ ITAS ของสำนักงาน ป.ป.ช.  โดยตรง
การกรอกบัตรประชาชนเพื่อป้องกันการทำแบบประเมินซ้ำ ไม่ได้ทำการเก็บข้อมูลแต่อย่างใด
https://itas.nacc.go.th/go/eit/e371r1