การจัดทำผังเมืองรวมระดับอำเภอ

10 พฤษภาคม 2564
การจัดทำผังเมืองรวมระดับอำเภอ ซึ่งดำเนินการตามแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินและแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2562 ซึ่งถือเป็นผังเมืองอีอีซี โดยต้องจัดทำผังระดับอำเภอรวม 30 อำเภอ แบ่งเป็นจังหวัดฉะเชิงเทรา
11 อำเภอ จังหวัดชลบุรี 11 อำเภอ และจังหวัดระยอง 8 อำเภอ 
อ่านต่อที่นี่ https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/936891