บีโอไอ ขอความร่วมมือ ผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนทุกท่าน -ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร

18 พฤษภาคม 2564

บีโอไอ ขอความร่วมมือ ผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนทุกท่าน
ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร

และให้ความยินยอมในการส่งข้อมูลให้กับบีโอไอ
คลิกที่ https://rdconsent.rd.go.th/
-สำหรับการกรอกใบแนบ ภ.ง.ด.50
เรื่องสิทธิและประโยชน์ที่ได้จากการส่งเสริมการลงทุนสามารถกรอกผ่าน e-filing ได้แล้ว สอบถามวิธีการกรอกใบแนบได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูล กรมสรรพากร Call Center โทร 1161