รู้รอบกับบีโอไอ

24 พฤษภาคม 2564

รู้รอบกับบีโอไอ

เมื่ออาหารที่มีอยู่อาจให้ประโยชน์ต่อร่างกายได้ไม่เพียงพอ นวัตกรรมใหม่อาหารเฉพาะบุคคลตาม DNA หรือ Personalized Foods ที่ใช้ AI และ Algorithm บนหลักการโภชนบำบัดอาจตอบโจทย์เทรนด์รักสุขภาพ 
สำหรับกิจการในอุตสาหกรรมอาหารที่บีโอไอเปิดให้การส่งเสริมมีอยู่หลายประเภทกิจการ ไม่ว่าจะเป็นกิจการผลิต หรือถนอมอาหาร เครื่องดื่มวัตถุเจือปนอาหาร (Food Additive) หรือสิ่งปรุงแต่งอาหาร (Food Ingredient) โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย หรือกิจการผลิตอาหารทางการแพทย์ (Medical Food) หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Food Supplement) ซึ่งเงื่อนไข และสิทธิประโยชน์แตกต่างกันไปตามแต่ละประเภทกิจการ 

ศึกษารายละเอียดกลุ่มอุตสาหกรรมและประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมคลิก>> https://www.boi.go.th/upload/section1_th_wt_link.pdf?fbclid=IwAR3ywzycrsYRXFmA9laS2JF45XBoRfEAeZouzn0TEe5OBcEAnRCgYUHqcaU