รู้รอบกับบีโอไอ

04 มิถุนายน 2564

รู้รอบกับบีโอไอ

โควิด –19 ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งเทคโนโลยีบางชนิดจัดอยู่ในประเภทกิจการที่บีโอไอให้การส่งเสริม อาทิ Digital Health หรือนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อสุขภาพ เช่น แอปพลิเคชันแพทย์ทางไกล “ดอกเตอร์ รักษา” (Raksa) เป็นหนึ่งในกิจการซอฟต์แวร์ที่บีโอไอให้การส่งเสริม โดยกิจการซอฟต์แวร์มีเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์แตกต่างกันไปตามแต่ละประเภทซอฟต์แวร์ 
**สิทธิประโยชน์ที่บีโอไอให้กับกิจการซอฟต์แวร์ เช่น 
-ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา  5 ปี หรือ 8 ปีไม่จำกัดวงเงิน
-อนุญาตให้นำช่างฝีมือ และผู้ชำนาญการเข้ามาทำงานในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
ศึกษารายละเอียดกลุ่มอุตสาหกรรมและประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมคลิก>>
https://www.boi.go.th/upload/section4_th_wt_link.pdf