กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่าข้อมูลธุรกิจในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก : Eastern Economic Corridor (EEC)

07 มิถุนายน 2564

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่าข้อมูลธุรกิจในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก : Eastern Economic Corridor (EEC)

ประกอบด้วย เขตพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และ ระยอง มีการจัดตั้งธุรกิจใหม่ในเดือน ม.ค.-เม.ย.2564 มีการจัดตั้งธุรกิจใหม่ รวม 2,317 รายทุนจดทะเบียน 5,053.58 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีที่ผ่านมา ที่มีจำนวน 2,329ราย เติบโตลดลงคิดเป็น0.52% และมูลค่าทุนจดทะเบียนลดลงจาก6,054.44 ล้านบาท คิดเป็น 16.53% โดยธุรกิจจัดตั้งใหม่สัดส่วน67.46% อยู่ในจังหวัดชลบุรี หรือ จำนวน 1,563 ราย


 ปัจจุบันพื้นที่ 3 จังหวัดอีอีซีมีนิติบุคคลคงอยู่ ณ 30 เม.ย. 2564 จำนวน 74,693 ราย ทุนจดทะเบียนรวม 1.98 ล้านล้านบาท แบ่งเป็นจ.ชลบุรี54,158 ราย คิดเป็น 72.50% จ.ระยอง 14,435 ราย คิดเป็น 19.33% และ จ.ฉะเชิงเทรา 6,100 รายคิดเป็น 8.17% 

ทั้งนี้ เมื่อเทียบอัตราเติบโตนิติบุคคลคงอยู่ในอีอีซีในช่วง 1 ปี จะพบว่า มีอัตราขยายตัวด้านจำนวนธุรกิจ ที่1.25% แม้จะมีปัจจัยการระบาดโควิด19 มาโดยตลอด ขณะที่อัตราขยายตัวด้านมูลค่าก็เติบโตไม่แพ้กันที่ 1.53%