สิทธิประโยชน์เบื้องต้น ส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอ

10 มิถุนายน 2564

สิทธิประโยชน์เบื้องต้น ส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอ

สิทธิประโยชน์ด้านภาษี
1. ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 13 ปี 
(แตกต่างกันตามเงื่อนไขของประเภทกิจการ)
2. ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 50% เพิ่มเติมสูงสุด 5 ปี
3. ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร 
4. ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบผลิตเพื่อการส่งออก
5. ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒนา

****สิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับภาษี 
-อนุญาตให้นำคนต่างชาติเข้ามาเพื่อศึกษาลู่ทางการลงทุน
-อนุญาตให้ช่างฝีมือผู้ชำนาญการจากต่างประเทศเข้ามาทำงาน
-อนุญาตให้ส่งออกเงินตราต่างประเทศ
-อนุญาตให้ถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
(สำหรับโครงการที่ได้รับการส่งเสริม)