​ประกาศ ศปก.ศบค.

11 มิถุนายน 2564

ประกาศ ศปก.ศบค. ขอความอนุเคราะห์บริษัทและสถานประกอบการ กรอกแบบประเมิน “มาตรการป้องกันควบคุมโรคสำหรับสถานประกอบการประเมินตนเองผ่านเครื่องมือหลัก 2 แพล็ตฟอร์ม” เพื่อให้การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานประกอบการ

ตามนี้เลยจ้า >>> http://savethai.anamai.moph.go.th/main.php