ร่างพระราชกฤษฎีกาฯ ยกเว้นภาษีเงินได้สนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม

14 มิถุนายน 2564

ร่างพระราชกฤษฎีกาฯ ยกเว้นภาษีเงินได้สนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม

ปรับปรุงสิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่วิสาหกิจเพื่อสังคมและบุคคล ที่สนับสนุนกิจการของกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ประกอบด้วย

- ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
- ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บุคคลธรรมดา โดยสามารถหักลดหย่อนเงินลงทุนในวิสาหกิจเพื่อสังคมได้ไม่เกิน 100,000 บาท
มาตรการดังกล่าว สามารถสร้างประโยชน์ในหลายด้าน เช่น
-  ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจการของวิสาหกิจเพื่อสังคมให้ขยายตัวได้มากขึ้นทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ และขีดความสามารถในการแข่งขัน
- ภาคเอกชนสามารถ จ้างงานหรือผู้สมควรได้รับการส่งเสริมเป็นพิเศษ
 ขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก กรมสรรพากร