Sourcing บริษัท Electro Harmonix ต้องการหาผู้ผลิตชิ้นส่วน Bluetooth amplifier

22 มิถุนายน 2564

Sourcing บริษัท  Electro Harmonix ต้องการหาผู้ผลิตชิ้นส่วน  Bluetooth amplifier

-PCBA
-Speakers
-Cabinet
-Control knobs
** สนใจติดต่อ กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย 
คุณอัจฉราพรรณ   โทรศัพท์ 02 553 8111 ต่อ 6111
E-mail : addcharapun@boi.go.th