บีโอไอได้จัดทำ e-Newsletter ประจำเดือนมิถุนายน 2564 เรื่อง มาตรการส่งเสริมการลงทุน ภายใต้โครงการเมืองต้นแบบ

29 มิถุนายน 2564

บีโอไอได้จัดทำ e-Newsletter ประจำเดือนมิถุนายน 2564
เรื่อง มาตรการส่งเสริมการลงทุน ภายใต้โครงการเมืองต้นแบบ  

ครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัด 
-อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
-อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
-อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 
-อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
เงื่อนไข
**กิจการที่ยื่นขอต้องเป็นประเภทกิจการที่บีโอไอให้การส่งเสริมในปัจจุบัน 
**ยื่นขอได้ทั้งโครงการเดิม และโครงการใหม่ 
สิทธิประโยชน์
+โครงการเดิมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี
+โครงการใหม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี เพิ่มลดหย่อนอีก 50% เป็นเวลา 5 ปี
ครอบคลุม 7 หมวดกิจการในพื้นที่เมืองต้นแบบ 
1.เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร
2.แร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน
3.อุตสาหกรรมเบา
4.ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง
5.อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
6.เคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ
7.กิจการบริการและสาธารณูปโภค
>>>> สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.boi.go.th/upload/content/19_2564_608fb2d5d45f0.pdf?fbclid=IwAR3yURbuKeWaH3NHz88tLTCIE08amCJhtpEuSztzj1iBt5wx-0GQffwcqDg