บีโอไอ ยกระดับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ เพิ่มประเภทกิจการ “SMART PACKAGING บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ”

09 กรกฎาคม 2564

บีโอไอ ยกระดับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
เพิ่มประเภทกิจการ “SMART PACKAGING บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ”