อุตสาหกรรมดิจิทัล เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายของ EEC ที่ต้องการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากทั่วโลกมาใช้ในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

14 กรกฎาคม 2564

อุตสาหกรรมดิจิทัล เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายของ EEC ที่ต้องการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากทั่วโลกมาใช้ในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ภาครัฐจึงจัดตั้งเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Park หรือ EECd) เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ทันสมัยและผลักดันให้เกิดอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในเขตพื้นที่ EEC อ่านต่อที่นี่ https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/948329