แผนผลิตคนอีอีซีด้วย 4 มิติพัฒนา

14 กรกฎาคม 2564

เมื่่อเร็วๆนี้ การประชุมคณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC HDC) ครั้งที่ 2/2564 ได้รับทราบและพิจารณาความก้าวหน้า การดำเนินงานพัฒนาทักษะบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ตามแนวทาง EEC Model ไตรมาส 2 ปี 2564 มีมิติการขับเคลื่อนพัฒนาบุคลากรในพื้นที่อีอีซี ที่สำคัญ ๆ ได้แก่ มิติการฝึกอบรมระยะสั้น (EEC model Type B Short course) ที่ผ่านมาได้จัดอบรมแล้วกว่า 156 คนโดยเน้นพัฒนาทักษะที่เป็นจำเป็น และปฏิบัติจริง อาทิ โครงการยกระดับทักษะพัฒนาบุคลากรเร่งด่วนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย


มิติหลักสูตร ดำเนินการอนุมัติหลักสูตรแล้ว 112 หลักสูตร จากเป้าหมาย 200 หลักสูตรครอบคลุมอุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมทั้งได้ขยายในการท่องเที่ยวชุมชน สำหรับกลุ่มรายได้ดี เพิ่มเติมอีก 7 หลักสูตร  

 มิติศูนย์เครือข่าย ปัจจุบันมีการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายความร่วมมือที่สำคัญ 11 ศูนย์ และมิตินวัตกรรม เตรียมจัดตั้งโรงเรียนในสถานประกอบการ