ประกาศจาก BOI แหลมฉบัง เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

15 กรกฎาคม 2564

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ที่ยังไม่มีแนวโน้มลดลง ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ศทภ.4) จำเป็นต้องมีการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งสำนักงาน (Work from Home) บางส่วนและได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานและการติดต่อ ระหว่างวันที่15- 30 กรกฎาคม 64 โดยขอความร่วมมือจากบริษัทในการรับ-ส่ง เอกสาร และการรับคำปรึกษา  ดังนี้

1. การยื่นเอกสาร ขอความร่วมมือยื่นเอกสารตามช่องทาง ดังนี้
  1.1 ระบบ e-Submission
  1.2 ทางไปรษณีย์ หรือขนส่งเอกชนและขอให้สแกนเอกสารที่ยื่นเป็น PDF ไฟล์ และส่งให้ ศภท. 4 ทางอีเมล์ chonburi@boi.go.th ด้วย เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการ  
 1.3 กล่องรับเอกสารหน้าสำนักงาน โดยขอให้สแกนเป็น PDF ไฟล์ และส่งให้ ศทภ. 4 ทางอีเมล์ chonburi@boi.go.th  ด้วย เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการ
2. หนังสือที่สำนักงานพิจารณาอนุมัติแล้ว สำนักงานจะจัดส่งให้บริษัททางไปรษณีย์ (EMS) 
3. การติดต่อเจ้าหน้าที่ บริษัทสามารถติดต่อผ่านช่องทาง ดังนี้
   3.1 อีเมล์
   3.2 ระบบ Zoom / Microsoft Team (กรณีที่บริษัทต้องการสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม สามารถทำการนัดหมายผ่านอีเมล์ และจะทำการหารือผ่านระบบ Zoom / Microsoft Team ต่อไป