บีโอไอ ปรับปรุงกิจการดิจิทัล มุ่งพัฒนาบุคลากร IT ไทย

19 กรกฎาคม 2564

บีโอไอ ปรับปรุงกิจการดิจิทัล 
มุ่งพัฒนาบุคลากร IT ไทย ยกระดับให้ได้มาตรฐานสากลด้วยสิทธิประโยชน์ที่มากขึ้น

-กำหนดประเภทกิจการเหลือเพียง 1 ประเภท
 กิจการพัฒนาซอฟต์แวร์ แพลตฟอร์มเพื่อให้บริการดิจิทัล หรือ ดิจิทัลคอนเทนต์ สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี 
***เงื่อนไขสำคัญ
-ต้องมีค่าใช้จ่ายเงินเดือนบุคลากรไทยด้าน IT ไม่น้อยกว่า 1.5 ล้านบาทต่อปี
-ต้องพัฒนาซอฟต์แวร์ แพลตฟอร์มเพื่อให้บริการดิจิทัล หรือ ดิจิทัลคอนเทนต์ในประเทศไทย
-อนุญาตให้ใช้เครื่องจักรที่มีอยู่เดิมหรือใช้แล้วได้ เช่น คอมพิวเตอร์