บีโอไอ จัดทำ e-Newsletter ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 เรื่อง มาตรการบีโอไอ ส่งเสริมกลุ่มกิจการดิจิทัล

23 กรกฎาคม 2564

บีโอไอ จัดทำ e-Newsletter ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 เรื่อง มาตรการบีโอไอ ส่งเสริมกลุ่มกิจการดิจิทัล 

อ่านต่อที่นี่ https://www.boi.go.th/upload/section4_th_wt_link.pdf?fbclid=IwAR2AZ7aAaEpETQ-LfUolb8i4NhRWDxw3B3_E0bQTpCBu-JCtfc-VuxZz4T4