บีโอไอให้การส่งเสริมการสร้าง Smart Home Smart City ในหลากหลายประเภทกิจการ โดยมุ่งเน้นการรักษาสิ่งแวดล้อมและใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์

06 สิงหาคม 2564

บีโอไอให้การส่งเสริมการสร้าง Smart Home Smart City ในหลากหลายประเภทกิจการ โดยมุ่งเน้นการรักษาสิ่งแวดล้อมและใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์

อ่านต่อที่นี่ https://www.boi.go.th/upload/content/BOI_A_Guide_Web_Th.pdf?fbclid=IwAR3rMAx7h24hX1ykrKE8ZKhHu00aTNYfAg3y0toeJhfS17hftGUAC_N6ocA