กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย บีโอไอ

18 สิงหาคม 2564
กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย บีโอไอ มีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้เติบโตด้วย 2 หน้าที่สำคัญคือ 
1.การเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยรายเล็กกับผู้ผลิตรายใหญ่ทั้งไทยและต่างประเทศ ผ่านการรับช่วงผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรม
2.การส่งเสริมผู้ประกอบไทยที่พร้อมแล้ว ให้ออกไปลงทุนในต่างประเทศ 
อ่านต่อ https://build.boi.go.th/TH/home