บีโอไอ ปรับปรุงสิทธิประโยชน์ Merit-Based Incentives พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน

18 สิงหาคม 2564

บีโอไอ ปรับปรุงสิทธิประโยชน์ Merit-Based Incentives พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน

อ่านต่อที่นี่ https://www.boi.go.th/index.php?page=press_releases_detail&topic_id=128015&language=th&fbclid=IwAR3Pdl1iBRi-zjTk6mKVuhg_-xPB5KEi0alcL18hYG1epeM46iZRoA28uX0