เมื่อเร็วๆนี้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จัดสัมมนาออนไลน์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนในโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 (ช่วงที่ 2)

24 สิงหาคม 2564

เมื่อเร็วๆนี้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จัดสัมมนาออนไลน์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนในโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 (ช่วงที่ 2)
โดยระบุว่า โครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการสำคัญเร่งด่วนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ และความจุในการขนถ่ายก๊าซธรรมชาติและสินค้าเหลวสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี สำหรับสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากนักลงทุนภาคเอกชน (Market Sounding)เมื่อวันที่ 7 ส.ค.ที่ผ่านมา เพื่อทำให้ทราบถึงความสนใจของนักลงทุน และการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการตัดสินใจลงทุน รวมถึงได้รับข้อมูลที่จำเป็นครบถ้วน เพื่อใช้ประกอบการจัดทำเอกสารคัดเลือกเอกชน (Request for Proposal : RFP) คาดว่าจะสามารถประกาศเชิญชวนเอกชนเพื่อยื่นข้อเสนอร่วมลงทุนได้ภายในปลายปี 2564 จากนั้นกำหนดคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนและลงนามสัญญาร่วมทุนในเดือนต.ค.2565 และจะเริ่มก่อสร้างโครงการในปี 2567 โดยพร้อมเปิดดำเนินการได้ในปี 2569