บีโอไอ จัดทำ e-Newsletter ประจำเดือนสิงหาคม 2564 เรื่อง บีโอไอ กับมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ

30 สิงหาคม 2564

บีโอไอ จัดทำ e-Newsletter ประจำเดือนสิงหาคม 2564 

เรื่อง บีโอไอ กับมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
เงื่อนไข
-ดำเนินกิจการอยู่ใน 400 กว่าประเภท ที่บีโอไอให้การส่งเสริมฯ 
-เป็นกิจการที่ดำเนินการอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเคยได้รับการส่งเสริมฯ หรือไม่ก็ตาม
-โครงการที่ได้รับการส่งเสริมฯ อยู่เดิม ยื่นขอรับการส่งเสริมฯ ได้ เมื่อสิทธิประโยชน์การยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นสุดลงแล้ว
-ขนาดการลงทุนไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)
-ขนาดการลงทุนเพียง 500,000 บาทสำหรับ SMEs (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)
-สามารถยื่นขอรับการส่งเสริมฯ ซ้ำมาตรการย่อย 5 ด้านได้
-ยื่นขอรับการส่งเสริมฯ ได้ถึงวันทำการสุดท้ายเดือนธันวาคม 2565 
***สิทธิประโยชน์
-ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี ร้อยละ 50 ของเงินลงทุนในการปรับปรุง  
-ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร